Note:
Provinces / Municipalities / Autonomous Regions covered by BJO are Beijing, Tianjin, Hebei, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Inner Mongolia, Xinjiang, Gansu, Ningxia.