Beijing:

Tianjin:

Hebei:

Liaoning:

Jilin:

Heilongjiang:

Inner Mongolia:

Xinjiang:

Gansu:

Ningxia: